Ons pedagogisch project

De uitgangspunten van onze christelijke identiteit.

Wij zijn een katholieke school en willen een pedagogisch verantwoord onderwijs en een kwaliteitsvolle opvoeding aanbieden. Onze inspiratie vinden wij in het evangelie en in de katholieke traditie.

Vanuit ons christelijk geïnspireerd mensbeeld geven we voorrang aan waarden als:

 • het unieke van ieder mensenkind,
 • de verantwoordelijkheid van ieder mens voor zijn handelen,
 • verbondenheid en solidariteit met anderen,
 • vertrouwen in het leven (hoop),
 • genieten van en dankbaar zijn voor wat ons gegeven is,
 • openheid, respect en zorg voor mens en natuur,
 • vergeving kunnen geven en ontvangen als herstel van verbondenheid,
 • zorgzame nabijheid en troost voor mensen in moeilijke situaties,

Wij bieden in onze school gevarieerde en zinvolle pastorale activiteiten aan. We nodigen alle leerlingen regelmatig uit op activiteiten die gericht zijn op:

 • de verdieping in de Bijbelse Boodschap;
 • de dienstbare en solidaire inzet voor anderen;
 • het vieren van belangrijke gebeurtenissen in het leven en het kerkelijk jaar op school.

In de godsdienstlessen die door alle leerlingen verplicht gevolgd worden komt de christelijke levensbeschouwing uitdrukkelijk ter sprake.
We sporen de kinderen aan om die christelijke waarden toe te passen in hun eigen leven.
Het inzicht in de eigen traditie kan verdiept worden door de dialoog met andere levensvisies.

Wij zorgen voor een degelijk en samenhangend inhoudelijk aanbod

We staan stil bij wat kinderen moeten leren om op te groeien tot ‘goede ‘ mensen.
De uniekheid van elk kind staat voorop. Ons aanbod is gericht op de harmonische ontwikkeling van de totale persoon: hoofd, hart en handen.
Doorheen ons aanbod brengen we kinderen in contact met alle componenten van de cultuur: communicatie, techniek, kunst, geschiedenis, het muzische …
In ons aanbod is een logische samenhang te vinden:

 • We werken met leerlijnen waarin het ene logisch volgt uit het andere. We bouwen voort op wat kinderen reeds beheersen.
 • We zorgen er ook voor dat alles wat kinderen leren in de verschillende leergebieden en leerdomeinen zinvol samenhangt.
 • We willen dat wat kinderen leren deel wordt van hun zijn, van hun persoon. Het is niet voldoende dat kinderen beschikken over een aantal weetjes of dat ze een aantal vaardigheden kunnen toepassen als de leerkracht het vraagt.

Waar het uiteindelijk op aan komt, is dat kinderen leren met het oog op het leven. Dat ze de dingen die ze leren kunnen plaatsen en gebruiken in hun leven. Dat is leren dat zin heeft en zin geeft.

We kiezen voor een doeltreffende aanpak en een stimulerend opvoedingsklimaat

We zoeken naar de beste aanpak om het leren van de kinderen te ondersteunen en te begeleiden.

Leren is niet een vullen van vaten met alle mogelijke kennis. Kinderen zijn zelf actief betrokken in het leren. Ze bouwen nieuwe kennis, inzichten en vaardigheden op, bouwen voort op wat ze reeds kennen en kunnen.

Van de leerkrachten verwachten we dat ze:

 • aansluiten bij wat de leerlingen reeds beheersen
 • zinvolle contexten aanbieden
 • interactieprocessen begeleiden
 • peilen naar de vorderingen
 • helpen en coachen

We werken aan de ontplooiing van elk kind, vanuit een brede zorg

‘gewone zorgvragen’ van alle kinderen. Ieder kind is anders, uniek en heeft eigen vragen, problemen en mag daarvoor aanspraak maken op de nodige zorg.

Wij proberen om het onderwijs zoveel mogelijk af te stemmen op de noden van de kinderen, bijvoorbeeld door te diagnosticeren en te differentiëren.

We verbreden onze zorgen voor kinderen wiens ontwikkeling anders verloopt dan verwacht (sneller of trager). Hier stoten we op ‘bijzondere zorgvragen’. Voor deze bijzondere zorgvragen werken we als school samen met ouders, CLB, scholen voor buitengewoon onderwijs en gespecialiseerde centra …

Onze school als gemeenschap en als organisatie

We erkennen onze partners in de opvoeding en het onderwijs van kinderen. We respecteren ieders verantwoordelijkheid. We zorgen voor een goede organisatie.

Onze school wordt gedragen door het hele team onder de leiding van de directie. We werken samen overleggen en streven naar een voortdurende kwaliteitsbewaking en verbetering.
We delen onze zorg voor kwaliteitsvol onderwijs met:

 • de ouders als eerste verantwoordelijken voor de opvoeding van uw kinderen. Daarom streven we naar een goede communicatie en een zo groot mogelijke betrokkenheid van ouders bij de school;
 • het schoolbestuur dat de eindverantwoordelijk draagt voor het beleid van de school;
 • externe begeleiders die ons ondersteunen , vormen en ons helpen bij onze professionalisering.
 • de lokale kerkgemeenschap die verwijst naar de traditie en het geloof van waaruit in de school gewerkt wordt.
 • de lokale gemeenschap waarin we gestalte geven aan onze opvoedings- en onderwijsopdracht.